Raadsvergadreing 16 januari 2020

Raadsvergadering 16 januari 2020

Inmiddels hebben we als fractie van Gemeentebelangen de 1e raadsvergadering van het nieuwe jaar gehad.

Het meest in het oog springende agendapunt van deze vergadering was het ‘Bestemmingsplan Land van Bartje’. Deze bestemmingsplanprocedure kent al een lange geschiedenis, het loopt immers al sinds 2011. Het coöperatieve vakantiepark Land van Bartje is een landelijk bekend park. Om aan de top te blijven, wil het park uitbreiden. We leven echter wel in een samenleving waarbij het nodig is, dat er dan vanuit het park naar de omwonenden en het dorp Ees gekeken moet worden. Ook moet er aandacht zijn voor overige lokale belangen.

Gemeentebelangen vindt dat het bestuur van het park, zeker betreffende hun communicatie naar en met de inwoners van Ees, niet de schoonheidsprijs verdient. Dit is vooral ontstaan door hun keuze om erg onduidelijk te blijven over hun plannen, hetgeen veel kwaad bloed zette bij de naaste omwonenden. Pas eind 2019 kreeg men bij het Land van Bartje door dat het zo niet verder kon en vanaf dat moment besloot men de plannen beter uit te werken. Het college heeft veel opmerkingen en verbeterpunten, ingebracht door de omwonenden en de gemeenteraad, in een betere uitwerking van dit bestemmingsplan verwerkt. Dit betekent dat er duidelijke en strenge regels voor het Land van Bartje zijn ingepast. Gemeentebelangen, en met ons vele andere partijen, heeft het college verzocht de druk er bij het Land van Bartje op te houden door in gesprek te blijven met alle partijen en ervoor te zorgen dat de afspraken over rechtszekerheid bij de omwonenden niet worden geschaad.

Ondanks dat de eigenaren van het Land van Bartje aan vertrouwen hebben ingeleverd, moet je dit bestemmingsplan toetsen aan de, door de gemeenteraad opgestelde, kaders voor dergelijke bestemmingsplannen. Als we ons baseren op de kaders die wij zelf hebben opgesteld, konden wij niet anders dan concluderen dat wij moesten instemmen met het bestemmingsplan. Wij hebben dan ook ingestemd met het voorgestelde bestemmingsplan, maar wij zijn beslist niet blij, en dat is het Land van Bartje aan te rekenen, met het verloop van dit proces.