Raadsvergadering 6 september 2018

Voortzetting Duurzaamheidslening
Het college komt met het voorstel om de reeds bestaande mogelijkheid om een duurzaamheidslening aan te gaan, voort te zetten.
Gemeentebelangen kan zich heel goed vinden in de voortzetting van de duurzaamheidslening. Wij hebben een compliment gegeven aan het college hoe dit na onze inbreng van eind 2015 is opgepakt. In 2016 en 2017 was het een groot succes en het is goed om onze inwoners nogmaals de gelegenheid te geven om hiervoor in te tekenen. De vorige keren hadden we de provincie ook als partner, maar die hebben nu een eigen duurzaamheidslening.
Er is binnen de nieuwe lening ruimte voor maar 50 huishoudens. Dit betreuren wij en wat ons betreft had dit grootser opgepakt kunnen worden. Daarom hadden we liever dat de provincie mee had gedaan.
Nu dat niet het geval is, wordt er door de gemeente 4 ton beschikbaar gesteld. Met dit bedrag worden eerst de aanvragen, die er nog lagen weggewerkt. Daarna kunnen er nog zo’n 30 huishoudens gebruik maken van de duurzaamheidslening.

Herinrichting Sportpark De Drift
Deze herinrichting kwam in een stroomversnelling door het afstaan van grond aan het Drents Landschap. Het is een logische stap dat er hierop wordt ingespeeld, waardoor de aanpak wordt versneld. Dit betekent, dat binnen de 4 leefgebieden 3 veldrenovaties zijn gebeurd en de uitgangspunten van Kern en Kader 4 zijn gerealiseerd volgens de nota “Leefgebied en Sport”.
Op dit moment zijn er gesprekken gaande voor het leefgebied Odoorn/Exloo/Valthe.
In het aangeboden voorstel wordt ook de kunstgras-variant besproken. Dit is geen beleid binnen onze gemeente, omdat de kosten beduidend hoger zijn. Kunstgras is hier niet aan de orde, want de grond in Borger leent zich goed voor natuurgras. Het projectteam kan vrijwel direct aan de slag, zodat de velden voor de zomer van 2019 speelklaar zijn.
Gemeentebelangen kan hun goedkeuring geven om ten behoeve van de herinrichting en renovatie van Sportpark De Drift in Borger een kapitaallast ad € 38.587,- in de begroting op te nemen en de bedragen vanuit het budget en de grondverkoop beschikbaar te stellen.

Reservering aanpassing N34
In een vorig raadsbesluit is reeds als reservering ad € 131.000,- voor de aanpassing N34 neer gelegd. Dit bedrag wil het college graag beschikbaar maken om alvast werkzaamheden uit te voeren die voor rekening zijn voor de gemeente ipv de provincie. Gemeentebelangen vindt het een goede zaak dat een aantal verkeersaspecten door meldingen van aanwonenden zijn aangedragen, maar vooral dat er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan.
Alhoewel dit nog maar gedeeltelijk is n.a.v. de nog vast te stellen GVVP.
We hebben aangeven, dat het goed is om mee te liften op de provinciale werkzaamheden / aanbestedingen. Gemeentebelangen kon akkoord gaan met de beschikbaar stelling van de reservering.

Fractie Gemeentebelangen