Raadsvergadering 17 oktober

Raadsvergadering 17 oktober 2019

 

Er stonden in deze raadsvergadering een aantal belangrijke agendapunten genoteerd, hetgeen we achtereenvolgens even bij langs gaan. Allereerst kwam een initiatiefvoorstel  ‘Energietransitie’ van de PvdA aan de orde. Namens Gemeentebelangen nam Henk Bolk de woordvoering op zich. Wij vonden dit een goed initiatief, daar te meer wij als fractie enkele jaren geleden zelf het initiatief namen voor de toentertijd zeer succesvolle ‘Duurzaamheidslening’, waar veel van onze inwoners gebruik van hebben gemaakt. Het initiatief van de PvdA deed ons daar veel aan denken, maar er zijn een paar belangrijke verbeteringen. Het initiatief van de PvdA is voor iedereen, dat in tegenstelling tot de duurzaamheidslening, ook de krediettoets wordt in dit initiatief achterwege gelaten. In de gemeente Landgraaf werkt men al met een soortgelijke regeling en men is er daar zeer tevreden over. De raad kon dan ook unaniem akkoord gaan met het initiatiefvoorstel van de PvdA.

 

Vervolgens werd de ‘Nota van eenzaamheid naar verbondenheid’ door de raad behandeld. Onze nieuwe fractie-assistent, Franciska Schoenmakers, hield op dit punt haar maiden-speech. Er werd gerefereerd naar de TV-uitzending van de vorige dag, waarbij de eenzaamheid actiematig  werd besproken. Iedere fractie was het er over eens, dat een groot deel van onze inwoners kampt met eenzaamheid. De cijfers daarover zijn zeker verontrustend en vandaar dat deze nota ter bespreking lag. Franciska vroeg nog naar de status van het project ‘Automaatje’  van de ANWB (vervoerservice waarmee vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten vervoeren). De wethouder antwoordde echter dat dit project van de baan is, daar Andes, vanwege het beschikbare budget, andere prioriteiten heeft moeten stellen.  Verder werden nog het ontmoetingsbankje en het aanschaffen van een huisdier aangemerkt om eenzaamheid te voorkomen. De voorzitter merkte op, dat de gemeente best een hond beschikbaar kon stellen een zogenaamde ‘Borger-Collie’ i.p.v bordercollie, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg. Ook werd stil gestaan bij de ‘ouderenadviseur’, een belangrijk thema in ons verkiezingsprogramma, deze zou een hoop kunnen betekenen in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. Hiermee was de oriënterende raad ten einde.

 

Na een korte pauze was het tijd voor de besluitvormende raadsvergadering. Bij het agendapunt ‘Collectieve zorgverzekering voor minima’ deed Ina Hofstede woordvoering namens Gemeentebelangen. Het betrof een verzoek tot agenderen van een ingekomen stuk in een vorige raadsvergadering.  De partijen die het ingekomen stuk geagendeerd hadden, wierpen de raad een tweetal vragen toe.

1: ‘Hoeveel waarde hechten de overige fracties aan een goed dekkend pakket van regelingen voor minima?’

2: ‘Zijn er voldoende andere mogelijkheden?’

De wethouder deed de mededeling dat de collectieve verzekering voor minima bij het Zilveren Kruis komt te vervallen. De kosten zijn immers veel te hoog. De voorzieningenwijzer, opgesteld door Andes, geeft volgens de wethouder een goed beeld van wat het beste pakket is voor de inwoners met een minima-inkomen. Verschillende fracties vinden toch dat er wel een kans is dat inwoners, die het toch al moeilijk hebben, op het gebied van hun ziektekostenverzekering buiten de boot vallen. Onze fractie wilde dan ook graag de vraag beantwoord zien, hoeveel probleemgevallen er het komende jaar daadwerkelijk kunnen zijn.

 

Aan het slot van de vergadering kwam nog de veel besproken ‘GVVP’ (Gemeentelijke Vervoers-en Verkeer Plan) ter bespreking. De woordvoerder namens Gemeentebelangen was Jan Vos. Het ging er eigenlijk om, om na 10 jaar het GVVP weer actueel te hebben en in deze vergadering vast te stellen. Veel fracties echter, waaronder ook die van Gemeentebelangen, vinden dat er veel maatwerk mogelijk moet zijn. Hierbij valt te denken aan de situaties in Klijndijk (Melkweg en Hondsrugweg), Valtherblokken ( Valtherdijk), Exloo (Hoofdstraat) en Borger (fietspad rotonde). Onze fractie gaf nog aan dat veel inwoners richting Ter Apel gaan (werk/school) via Dikbroeken en de Vetstukkenweg. Ook hier moet aandacht voor zijn. Er werden veel moties ingediend en een tweetal amendementen.  De belangrijkste uitkomst  van de moties en amendementen was dat het college maatwerk moet verrichten, waar maatwerk nodig is.