NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Programma

Verkiezingsprogramma 2014- 2018

GEMEENTEBELANGEN-BORGER-ODOORN
LIJST 1
PROGRAMMA – GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
PERIODE 2014- 2018

Kern & Krachtig

Voorwoord
Vol trots presenteren wij u het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode van 2014 – 2018. In dit verkiezingsprogramma laten wij u zien waar Gemeentebelangen Borger-Odoorn voor staat en wat zij wil bereiken. Gemeentebelangen staat voor de belangen van u als inwoner. U als inwoner staat centraal.
Dat is het uitgangspunt van Gemeentebelangen. Daarbij moet echter direct de kanttekening worden geplaatst dat nooit alle inwoners tevreden gesteld kunnen worden. Wij vertrouwen erop dat u na het lezen van dit programma inzicht hebt gekregen in de doelstellingen en standpunten van Gemeentebelangen. Mocht dit niet het geval zijn nodigen wij u uit contact met ons op te nemen, zodat wij een nadere toelichting kunnen geven op datgene waar Gemeentebelangen voor staat.

Op 19 maart kunt u uw stem weer laten horen.
U bepaalt gezamenlijk hoe de toekomst van de gemeente Borger-Odoorn eruit ziet. Er staan gemotiveerde en deskundige kandidaten klaar om samen met u, vorm te geven aan dit verkiezingsprogramma. U kunt op ons rekenen, wij rekenen op U.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat uw stem gehoord wordt. In ons doen en laten en in ons verkiezingsprogramma staan de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn centraal. Bij ons draait het om gemeentelijke politiek voor, door en met de inwoners. Gemeentelijk bestuur vanuit de kracht en met de kracht van de eigen inwoners, “Burgerkracht“ om zo te spreken.

Als politiek onafhankelijke vereniging heeft Gemeentebelangen geen directe verantwoordelijkheid af te leggen aan de landelijke politiek.
Waar het gaat om lokaal beleid, neemt het lokale bestuur de besluiten. Hierbij is breed draagvlak onder de inwoners van groot belang. Volgens ons is het de grootste uitdaging van de lokale politiek om op basis van burgerkracht de gemeente leefbaar te houden. De gemeente moet voor de inwoners een partner zijn. Daar waar het kan moet de gemeente ideeën vanuit de samenleving stimuleren.

Om de leefbaarheid in onze gemeente te waarborgen is het belangrijk om de inwoners te betrekken bij het beleid van de gemeente. Als het aan ons ligt worden plannen opgesteld in overleg met verschillende organisaties zoals dorpsbelangen, sportverenigingen, jongerenorganisaties en ouderenbonden.

Om deze plannen te laten slagen is versimpeling en vermindering van regelgeving noodzakelijk. Wat we als goed beleid bestempelen en wat het mag gaan kosten, daar kunt u als inwoner of als belangenorganisatie invloed op uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld door uw mening te geven per brief, e-mail, telefoon of op de bijeenkomsten van Gemeentebelangen.

Wilt u meer weten over Gemeentebelangen Borger-Odoorn en onze activiteiten?

Neem een kijkje op onze website www.Gemeentebelangen-Borger-Odoorn.nl of volg ons op Twitter en Facebook! Bezoek onze website via:
www.Gemeentebelangen-Borger-Odoorn.nl of scan onze QR-code of neem contact op via e-mail: gemeentebelangenborgerodoorn@gmail.com

 


1. Onze leefomgeving

Onze leefomgeving is voor ons van grote waarde. Hoe onze leefomgeving wordt ervaren, wordt voor een groot deel bepaald door ons landschap en de inrichting van onze dorpen, het groen en de wegen. Voor een fiets- en wandelgemeente bij uitstek, geldt dit natuurlijk ook voor de fiets- en wandelpaden. Als Cittaslow gemeente hebben wij een internationaal keurmerk op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. Wij moeten dat ook waarmaken.

Wegen en vervoer
Onze wegen, wandel- en fietspaden dienen voor alle gebruikers veilig te zijn. Wij zijn van mening dat doorgaand verkeer in onze dorpen zowel voor de weggebruikers als voor de inwoners veilig georganiseerd moet worden.

De ontwikkeling van doelgroepenvervoer bevindt zich in een beginfase. Gemeentebelangen houdt een vinger aan de pols, omdat het regionaal openbaar vervoer duurder en beperkter wordt en mogelijk in plattelandsgebieden helemaal gaat verdwijnen. Met de toenemende vergrijzing en verdergaande clustering van voorzieningen is het belangrijk dat vervoersmogelijkheden de ontwikkelingen en behoeften volgen. Voor mensen die afhankelijk zijn van vervoersvoorzieningen moeten voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn.

Landschap en natuur
Natuur maakt deel uit van onze leefomgeving. Een mooie en groene omgeving draagt bij aan ons gevoel van welbevinden en is belangrijk voor onze toeristische sector. De nieuwe status van het Geopark De Hondsrug bevestigt de landschappelijke, geologische- en archeologische waarden van ons gebied. Door natuurontwikkelingen goed af te wegen tegen andere lokale belangen komt dit zowel de kwaliteit als het draagvlak ten goede. Agrarische bedrijven kunnen de landschappelijke waarde en het natuurbeheer verder ondersteunen. Dat moet de gemeente stimuleren. Het mooie Drentse landschap moet worden behouden en versterkt. Daar waar een goed evenwicht is, leven mens en natuur met elkaar in harmonie. Soms lijkt het evenwicht verstoord. Zo wordt overlast ondervonden van steenmarters en roeken in onze gemeente. Hoewel gemeenten aan strenge overheidsregels zijn gebonden, vinden wij dat onze gemeente er, binnen de mogelijkheden, alles aan moet doen aanvaardbare oplossingen te vinden voor mens en dier.

Alternatieve energiebronnen
Vanwege de klimaatverandering en duurzame energieopwekking zullen in de toekomst, naast windmolens, vaker en meer initiatieven worden ontplooid om tot opwekking van duurzame energie te komen. Gemeentebelangen stelt zich op het standpunt dat duurzame energie in de huidige tijd onontkoombaar is. Er moet meer aandacht komen voor alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte en zonne-energie. Zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit van het ons kenmerkende landschap. Wij zijn er voor om gemeentelijke gebouwen, daar waar mogelijk, zo energieneutraal mogelijk te maken, o.a. door de toepassing van zonnepanelen op deze gebouwen.
Gemeentebelangen is tegen de plannen voor grootschalige windmolenparken. De gebiedsvisie van de Provincie biedt te weinig goede randvoorwaarden, zoals voldoende afstand tot woningen en compensatie-mogelijkheden voor de inwoners voor gedaalde woningwaarde. Vanwege de omvang van de plannen is onze gemeente formeel niet bevoegd om hierover te besluiten. Dit is in de eerste plaats een zaak voor het Rijk en in de tweede plaats voor de Provincie. Wij zullen onze invloed daar waar mogelijk aanwenden om de belangen van onze inwoners te behartigen en indien van toepassing eerlijke compensatiemogelijkheden voor onze inwoners verkrijgen.

Milieu
Het beleid moet er op gericht zijn ons milieu zo min mogelijk te belasten. Materialen moeten zo gekozen worden dat ze aan het eind van de levensloop opnieuw kunnen worden ingezet als grondstof. Op deze wijze wordt een oneindige kringloop verkregen. Onze gemeente is al jaren bezig met de gescheiden inzameling van afval op basis van het principe, “de vervuiler betaalt”. Dit principe moet in stand worden gehouden en waar mogelijk uitgebreid. Voor het bepalen van de hoogte van de rioolbelasting wordt als maatstaf de waarde van het huis gehanteerd. Gemeentebelangen wil een eerlijker verrekening bijvoorbeeld door een koppeling te maken met het huishoudelijk waterverbruik.

Speerpunten
– Veilige wegen voor alle gebruikers
– Ontwikkeling doelgroepenvervoer
– Evenwicht tussen mens en natuur behouden
– Geen grote windmolenparken
– Stimuleren alternatieve energiebronnen
– “De vervuiler” betaalt
– Zwerfvuil terugdringen
– Aanpassen rioolbelasting

 

 

2. Dorpen, wijk, buurt en de voorzieningen

Leefbaarheid is en blijft een veel gehoord en besproken thema. Vaak in samenhang met ‘krimp’. De bevolkingsaantallen op het platteland lopen terug en hiermee komen voorzieningen onder druk te staan. Een dorp, wijk, buurt of gebied moet leefbaar zijn. Het moet een plaats zijn waar we veilig kunnen opgroeien, wonen, werken en recreëren. Daarbij zijn basisvoorzieningen, vrijwilligers en professionele ondersteuning belangrijk. Met inspraak van de inwoners kunnen dorpsplannen en dorpsbelevingsonderzoeken een hulpmiddel zijn om de leefbaarheid in de eigen omgeving te vergroten. Het toont burgerinitiatief en draagvlak. Als burgers het initiatief nemen voor veranderingen in de eigen leefomgeving (Burgerkracht) vinden wij het de taak van de gemeente daarin te ondersteunen (Overheidsparticipatie)

Wonen en werken
Het moet aantrekkelijk zijn voor jonge volwassenen en voor ouderen om in het eigen dorp te blijven wonen. De bouw-,huur- en koopsector voor starters, levensloopbestendige woningen, senioren-appartementen met verzorgingsmogelijkheden moet worden gestimuleerd. Dit kan door het vernieuwen of aanpassen van verouderde woningen, het opvullen van open plekken in de dorpen en/of (kleinschalige) nieuwbouw, ook in onze kleinere kernen. We denken hierbij ook aan hergebruik van leegstaande (school)gebouwen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat bouwen in eigen beheer meer wordt toegestaan en gestimuleerd: minder projectbouw en meer diversiteit, maar wel passend in “het gehele omgevingsplaatje”. Goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en (openbare) vervoersmogelijkheden moeten hierin worden meegenomen. Gemeentebelangen wil het energieneutraal bouwen stimuleren.

Voorzieningen
Voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van gebied of dorp. Uitgangspunt van beleid is op dit moment om voorzieningen te verdelen over vier leefgebieden in onze gemeente. Gemeentebelangen is voorstander van het clusteren van meerdere voorzieningen onder één dak, maar er moet wel sprake zijn van een goede spreiding en bereikbaarheid. De dorpshuizen en Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) spelen een belangrijke rol binnen de dorpen. Sociale samenhang in het dorp, “naoberschap” en het hebben van een sociaal netwerk bieden een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Dorpspleinen zijn hierin van belang voor zowel recreatie als sociale ontmoetingsplaats. Het behoud van een dorpshuisfunctie in ieder dorp is voor Gemeentebelangen van groot belang.

In het kader van de decentralisatie krijgen de Steunstees een spilfunctie van waaruit sociale teams hun werkzaamheden verrichten. Deze teams zijn er op gericht om te voorkomen dat mensen door bijvoorbeeld schuldenproblematiek in een sociaal isolement terechtkomen. De sociale teams voorkomen dat mensen te maken krijgen met een groot aantal hulpverleners; er wordt hulp op maat geboden.

We benadrukken de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen. Belangrijke onderwerpen hierin zijn onder meer sportstimulering en sportvoorzieningen maar ook de combicoaches op de scholen. Naast het gezondheidsaspect bevorderen de sportmogelijkheden in de dorpen het welzijn en de leefbaarheid. We ondersteunen het in stand houden en versterken van een netwerk van sportactiviteiten voor al onze inwoners.

Speerpunten
– Inspraak burgers
– Woonbare gemeente voor alle doelgroepen
– Bouwen in eigen beheer stimuleren
– Energieneutraal bouwen
– Spreiding binnen leefgebieden
– Ieder dorp een dorpshuisfunctie
– Steunstee’s behouden
– Sport stimuleren
– Zoveel mogelijk basisscholen open houden
– Aandacht voor laaggeletterden
– Wijkschouw stimuleren
– Zichtbaarheid Wijkagent

 

3. Economie, agrarische en toeristische sector, werk en inkomen

Economie
Een sterke lokale economie is nodig voor een sterk zelf organiserend vermogen van de gemeenschap en daarmee de leefbaarheid. Goed in een tijd waar door afnemende financiële middelen van het Rijk een steeds groter beroep op onze inwoners wordt gedaan. De relatie tussen het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen moet worden versterkt om zo vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. Behoud en stimuleren van werkgelegenheid is een voorwaarde om onze omgeving leefbaar te houden. Veel jongeren verhuizen om buiten onze gemeente werk te vinden.

Wij zien een grote rol voor de gemeente weggelegd in het stimuleren van bedrijvigheid in onze gemeente.
Kenniswerkers, Midden- en Kleinbedrijf, Recreatie en Toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Er is landelijk een tendens zichtbaar dat kleine bedrijven die een bovenregionale afzetmarkt kennen, zich vestigen in het buitengebied. (z.g. cottage industries) Deze kleinschalige bedrijven zijn door hun eigenschappen als het ware krimpresistent. Wij benadrukken het belang van een goede infrastructuur zoals een goed glasvezelnetwerk, aangezien dat een wezenlijke factor is voor dit soort bedrijven. Het kan niet genoeg gezegd worden dat we als gemeente hierin faciliterend moeten optreden.

We moeten constructief omgaan met het toelaten van kleinschalige bedrijvigheid in leegstaande (agrarische) panden in de sectoren recreatie, kunst, toerisme, schone en hoogwaardige (ICT) ontwikkelingen, zorg, reclame en overige dienstverlening. Wij zijn van mening dat het verstandig is om over de grenzen heen te kijken. Gemeentebelangen is voor algehele winkelopening op zondag voor de ondernemer die dat wil.

Agrarische sector
De agrarische sector biedt 12% van onze inwoners een inkomen. De ontwikkelingen in deze sector waren de afgelopen jaren groot en dat zal in de toekomst niet veranderen. Overleg met de landbouworganisaties is van groot belang. De landbouw moet kunnen ontwikkelen door uitplaatsing naar voldoende grote bouwkavels. Gemeentebelangen is geen voorstander van grootschalige bio-industrie.
Gezinsbedrijven, middelgrote en kleinschalige agrarische bedrijven kunnen op de steun van ons rekenen. Voorwaarde is dat het inpasbaar is in het landschap en dus rekening wordt gehouden met onze cultuurhistorie en haar inwoners.

Speerpunten
– Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs versterken
– Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid
– Goede infrastructuur, waaronder glasvezel
– Regelmatig overleg branche organisaties (LTO/ OVBO)
– Geen grote bio-industrie
– Stimuleren Cittaslow en Geopark De Hondsrug
– Vermindering en vereenvoudiging regelgeving
– Aandacht voor startende ondernemers
– Stimuleren werkgevers/ werkzoekenden

 

4. Onze kunst en cultuur

Wij wonen in een unieke gemeente door de aanwezigheid van verschillende cultuurelementen zoals het zand, het veen, de beekdalen en de bossen. Zowel het zand als het veen kennen beide hun eigen geschiedenis en hun eigen cultuur. We moeten trots zijn op ons erfgoed en er zorgvuldig mee omgaan.

Wij zijn van mening dat we kunst en cultuur ruime ontwikkelingskansen moeten bieden. Kunst en cultuur zijn van belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. Het biedt ons uitgaansmogelijkheden, trekt toeristen aan en brengt werkgelegenheid. Kortom het maakt onze gemeente aantrekkelijk om in te leven of om te bezoeken. Kunst en cultuur dienen daarbij in de ruimste zin te worden opgevat. Daarbij gaat het om de “theatrale” kant, zoals dans, film en muziek als de meer “statische” kant zoals ons cultureel erfgoed, musea, galerieën en beeldentuinen. Van groot belang hierin zijn lokale culturele evenementen waaronder; concerten, De Open Atelierroute, het Stratenmakerfestival en SIVO, als ook de organisaties die dergelijke evenementen mogelijk maken. Door cultuuronderwijs komen kinderen vroeg in aanraking met verschillende aspecten van cultuur. Dit kan kinderen inspireren om zich ook buiten school bezig te houden met die vormen van cultuur die hun interesse hebben gewekt. Onder cultuur verstaan we ook onze Drentse taal, deze moeten we in ere houden en gepast blijven gebruiken. Voor het toekennen van subsidies voor kunst en cultuur is voor ons het algemeen en breed maatschappelijk belang leidend.

Speerpunten
– Zorgvuldig omgaan met ons erfgoed
– Ontwikkelingskansen bieden
– Stimuleren lokale culturele evenementen/ organisaties
– Cultuuronderwijs
– Drentse taal

 

5. Dienstverlening aan onze inwoners

De inwoners van onze gemeente zijn zelfbewust en betrokken. Zij zijn in toenemende mate op zoek naar de beste manier om in de eigen behoeften te voorzien. De zelfbewuste burger dient optimaal in staat te worden gesteld om de benodigde informatie en de gewenste diensten te vinden. De wijze waarop de gemeente de dienstverlening inricht dient aan te sluiten bij de wensen van de individuele burger.

Gemeentebelangen ondersteunt de samenwerking met andere gemeenten, zoals Emmen en Coevorden (BOCE) om te komen tot kostenverlagingen, verbetering van de service en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. Voor een aantal afdelingen is een wettelijke verplichting hiertoe aanleiding. Als samenwerking voor Borger-Odoorn leidt tot vermindering van arbeidsplaatsen, moeten er afspraken worden gemaakt over de compensatie hiervan. Daarnaast is het belangrijk dat bij verdere samenwerking met de buurgemeenten Emmen en Coevorden, de kosten in verhouding staan tot wat het oplevert voor onze inwoners en dat ons eigen beleid voldoende wordt uitgevoerd.

Snel en zeker
Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen. De inzet van gebiedscoördinatoren werkt goed. Wij vinden dat alle bestaande communicatiekanalen open moeten worden gehouden, zodat onze inwoners kunnen kiezen wat bij hen past. Wij willen vermindering en versimpeling van regelgeving.

Transparant
Wij vinden dat de gemeentelijke organisatie transparant moet zijn naar haar inwoners over de dienstverlening. Het gebruiken en uitdragen van servicenormen is daar onderdeel van. Dit zijn concrete beloften van de gemeente aan haar inwoners over de gemeentelijke dienstverlening, zoals de respons- en behandeltijd, wacht- en doorlooptijden, bereikbaarheid en duidelijkheid (begrijpelijke taal).

Speerpunten
– Ondersteunen samenwerking
– Gebiedscoördinatoren behouden
– Alle communicatiekanalen gebruiken
– Vermindering / versimpeling regelgeving
– Bemiddeling
– Transparant zijn en beloften nakomen

 

6. Ouderen en Jongeren

Ouderenbeleid
In de toekomst zal een groot gedeelte van onze inwoners uit ouderen bestaan. Daarom dient de gemeente nu al rekening te houden met de voorzieningen, die nodig zijn voor hun woon- en leefsituatie. Door de veranderende zorgvraag (meer zorg aan huis, zodat ouderen tot op hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen) moet de samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorg-organisaties worden gestimuleerd. De ontwikkeling van senioren appartementen met signalering en verzorgingsmogelijkheden is een prima optie. Belangrijk daarbij is de voortzetting en een goede bereikbaarheid van de ‘steunstees’, een ontmoetingsplaats met loketfunctie voor vragen, hulp en/of zorg op verschillende locaties in onze gemeente.
Het is van groot belang dat de ouderenbonden een volwaardig gesprekspartner zijn bij de invulling van het sociale domein. We zien graag dat het ouderenbeleid onder één wethouder valt.

WMO-raad
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel) kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Gemeenten voeren de WMO uit en bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Onze gemeente heeft een WMO raad in het leven geroepen die het mogelijk maakt dat onze inwoners de gelegenheid krijgen mee te denken over de plannen die de gemeente op het gebied van de WMO maakt. De WMO raad heeft inspraak en adviesrecht en moet dus afwachten wat de gemeente met dit advies doet. Wij willen een actieve dialoog met de WMO raad om de signalen en adviezen gezamenlijk op te pakken.

Jongerenbeleid
Wij willen de komende periode een goede, werkbare en snel werkende invulling geven aan het begrip jongerenparticipatie. Wij willen samen met de jongeren invulling geven aan het jongerenbeleid.

Voor onze jeugd moet voldoende aandacht zijn. Naast speel- en sportmogelijkheden in de buurt moeten ook initiatieven van de jeugd zelf, beter en sneller door de gemeente worden opgepakt en ondersteund. Regelmatig contact is van belang. Gezamenlijk aan de slag om te kijken of de initiatieven realistisch, inpasbaar en haalbaar zijn. De Jeugdsoos is en blijft een belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren. Wij zijn trots op de aanwezigheid van een groot aantal locaties met jeugdsoosfunctie in de leefgebieden. Jeugdbesturen zijn betrokken en praten mee in een dorp. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd met een speciaal thema en diverse leeftijden. Wij willen initiatieven van jongeren stimuleren, waarbij de jongerenwerker een belangrijke rol kan spelen. Ouderen- en jongerenbeleid is pas dan succesvol als zowel ouderen als jongeren vanaf het begin worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

Decentralisaties
Steeds meer centrale taken en bevoegdheden worden overgedragen aan de gemeentes. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de participatiewet en komt er meer beleid vanuit het Rijk terecht binnen de WMO. Op het moment dat dit programma is geschreven zijn nog niet alle decentralisaties wettelijk goedgekeurd en is over de financiën nog niets bekend. Binnen de vrijheid die gemeenten krijgen zullen we steeds ons uitgangspunt; “U als inwoner centraal”, handhaven.

Speerpunten
– Gepaste voorzieningen
– Samenwerking diverse organisaties
– Adviezen/ Signaleren van WMO Raad en OSO
– Ouderenbeleid onder één Wethouder
– Regelmatig contact Jeugdbesturen
– Initiatieven oppakken
– Jeugdsoos
– Decentralisaties onzekerheid

 

7. Financiën

Gemeenten zijn complexe organisaties die vele verschillende taken verrichten. Dat loopt van vuilnis ophalen, de groenvoorziening, het verwerken van geboorteaangiften, het afgeven van bouwvergunningen tot aan het onderhouden van begraafplaatsen en alles wat daar tussenin zit. Dat kost geld, veel geld. Gemeenten hebben daarvoor twee grote inkomstenbronnen; de Rijksbijdrage uit het Gemeentefonds en, in mindere mate, de lokale belastingen. Op de rijksbijdrage kunnen wij geen invloed uitoefenen, op de lokale belastingen wel, maar in bescheiden mate. Niemand staat te juichen als deze flink verhoogd worden, en ook zijn er wettelijke grenzen aan. Ons standpunt is de lasten zo weinig mogelijk te verhogen.

De rijksbijdrage is de laatste jaren sterk verminderd en de komende jaren worden taken die voorheen door het rijk werden verricht naar gemeenten toegeschoven. Denk hierbij aan het bieden van zorg aan langdurig zieken of ouderen, het bieden van hulp bij het vinden van werk, het verstrekken van een uitkering en de uitvoering van jeugdzorg (de decentralisaties) Hoeveel geld daar dan tegenover staat is nu nog niet geheel duidelijk, maar wel minder dan het rijk er zelf voor uitgaf, met de gedachte dat gemeenten het goedkoper kunnen. Al met al een scenario waardoor we genoodzaakt zijn elk jaar te bezuinigen op de gemeentebegroting totdat het economisch tij ons meer financiële ruimte geeft. Deze zaken zijn al zo veel mogelijk verwerkt in de meerjarenbegroting.

Wij moeten ook leven met deze financiële realiteit. Wel kunt u er van op aan, dat wij het geld besteden aan de speerpunten van ons beleid, en bij bezuinigingen zullen we er ook alles aan doen dit niet ten koste te laten gaan van de waarden waar we als Gemeentebelangen voor staan.

Speerpunten
– Lasten verhoging minimaliseren
– Zuinigheid met vlijt
– Meer taken decentralisaties

Slotwoord
Gemeentebelangen kreeg de vorige verkiezingen van u de meeste stemmen. Voor de nieuwe raadsperiode zijn we er klaar voor om namens u onze bestuurlijke verantwoordelijkheid op ons te nemen. Gemeentebelangen wil met dit programma haar visie geven op het te voeren beleid voor de raadsperiode van 2014 – 2018.  Het programma bouwt voort op onze programma’s uit voorgaande jaren.

Bij de uitvoering zullen wij ons moeten houden aan het democratische proces van besluitvorming. Wij zijn van mening dat onze uitgangspunten reëel en op de toekomst gericht zijn. De komende jaren gaan wij ons inzetten om samen en in goede harmonie met de andere politieke partijen het welzijn van de gemeente Borger-Odoorn en al haar inwoners te behartigen. Op 19 maart kunt u uw stem weer laten horen.

U bepaalt gezamenlijk hoe de toekomst van de gemeente Borger-Odoorn eruit ziet. Er staan gemotiveerde en deskundige kandidaten klaar om samen met u, vorm te geven aan dit verkiezingsprogramma.