NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Programma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Terugblik

In 2014 is Gemeentebelangen toegetreden tot het College van Burgemeester en Wethouders. In de afgelopen vier jaar hebben we hard gewerkt aan een mooier, leefbaarder en duurzamer Borger-Odoorn. Terugkijkend op ons programma van 2014, willen we u meenemen in wat we in de afgelopen periode voor u hebben bereikt. Een kleine selectie:

 Mogelijk maken van starterswoningen in Nieuw Buinen

 Vrijmaken geld voor investering in wegenonderhoud

 Investering in onderhoud sportvelden

 Realisatie dorpsplan Buinerveen

 Uitgebreide duurzaamheids- en zonnelening

 Aandragen alternatieven voor windenergie

 Opknappen Borger-Centrum

 Plasticcontainer vanaf zomer 2018

 Samen met inwoners gebiedsvisie opgesteld voor het mondengebied

 

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Politiek voor, door en met de inwoners van Borger-Odoorn;
Onafhankelijk, geen inmenging of aansturing van landelijke politiek;
Een vereniging die al 60 jaar actief is in Borger-Odoorn;
Een vereniging die het beste wil voor de inwoners, bedrijven en verenigingen in de gemeente Borger-Odoorn;
Een team dat een afspiegeling vormt van de inwoners van onze gemeente en zich wil inzetten voor veiligheid en het welzijn van onze inwoners;
Een vereniging waar u als inwoners centraal staat!

Wilt u meer weten over Gemeentebelangen?

Bezoek dan onze website www.gemeentebelangen-borger-odoorn.nl. U kunt ook kijken op ons Twitteraccount, onze Facebookpagina en/of ons Instagramaccount.

Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma of over andere zaken die de gemeente aangaan?  Neem dan contact op met onze secretaris via: liannewind90@gmail.com

 

Onze inwoners

De gemeente is een bonte verzameling van haar inwoners, bedrijven en verenigingen. Zij bepalen het beeld van onze gemeente.

Dienstverlening en participatie

U neemt contact op met de gemeente en verwacht hierop een snel en correct antwoord. Soms krijgt u wel een reactie, maar geen antwoord. Het is belangrijk de dienstverlening goed op orde te hebben. Dit moet digitaal, telefonisch en op papier op de juiste wijze worden uitgevoerd. Luisteren en dienstbaarheid staan hierbij op één. Er zijn de afgelopen jaren goede stappen gezet, maar het is nog niet op orde. De komende jaren zetten we in op een verbetering van de dienstverlening, zodat u snel op de hoogte wordt gebracht wat u wel of niet mag bouwen. Ook de afhandeling van klachten moet beter.

De gemeente, dat bent u als inwoner, als vereniging, als bedrijf. U vormt het hart van de gemeente Borger-Odoorn. Volgens Gemeentebelangen is het zaak uw mening helder in beeld te krijgen. Daarvoor is het nodig dat de gemeente een luisterend oor heeft. Maar alleen luisteren is onvoldoende. Het uitgangspunt van Gemeentebelangen is dat uw mening daadwerkelijk effect heeft.

De invulling van de directe leefomgeving is iets van u, samen met u willen we kijken hoe die leefomgeving vorm moet worden gegeven. In de afgelopen periode hebben we laten zien dat dit kan. Prachtig voorbeelden van hoe ideeën en plannen van inwoners gerealiseerd kunnen worden zijn: de nieuwe opstallen van de voetbalvereniging in Valthermond, de realisatie van een nieuw dorpshart in Buinerveen en het dorpsplein in Odoorn. Stuk voor stuk zijn dit plannen die begonnen zijn bij een klein groepje inwoners, de gemeente heeft samen met hen de plannen verder uitgewerkt. Met daarnaast financiële steun van de gemeente, konden de plannen worden gerealiseerd. Kortom: uw ideeën staan bij ons centraal. Hier speelt de gebieds-coördinator een belangrijke verbindende rol. Gemeentebelangen heeft in de afgelopen periode de rol van de gebiedscoördinator uitgebreid en ingezet op meerdere gebiedscoördinatoren.

Speerpunten:

 Duidelijke en veilige gemeentelijke website

 Helder en begrijpelijk taalgebruik

 Officiële bekendmakingen vermelden in ‘WeekinWeekuit’, niet alleen digitaal

 Dienstverlening aanbieden door de hele gemeente, op locatie

 Zet jongeren en ouderen in als klankbordgroepen

 Houdt privacy van onze inwoners hoog in het vaandel

 Inwoners de mogelijkheid geven hun leefomgeving vorm te geven

 Pleinen zijn geen parkeerplaatsen

Sport

Bewegingsarmoede en overgewicht behoren op dit moment tot een ernstige bedreiging – en met grote gevolgen voor de maatschappij – voor de volksgezondheid. Sporten, op welke manier dan ook, zou hierbij preventief kunnen werken. Tevens staan de leefbaarheid en sociale activering, vooral op het platteland, onder druk. Sport heeft de kracht om bij veel maatschappelijke vraagstukken inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. Daarom moet iedereen, jong en oud, de kans krijgen om te sporten en niet de bedreiging voelen dat sporten de komende vijf jaar duurder wordt. Op school, bij een sportvereniging, maar gewoon buiten in de buurt moeten kinderen voldoende ruimte hebben om gewoon te kunnen spelen.

Wij vinden dat op de basisschool ieder kind in ieder geval drie uur per week van een vakleerkracht of combicoach gymles moet krijgen. Goed bewegen heeft immers, naast het belang van een gezond leven, ook een positief effect op de leerprestaties. Daarnaast moet ieder kind na de basisschool kunnen zwemmen.

Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven, maar hoe kan voorkomen worden dat ouderen stoppen met beweging-programma’s? Gemeentebelangen wil in samenwerking met de ouderen-organisaties een projectplan ontwikkelen om bewegingsarmoede en afname van sociale activering te voorkomen.

Tevens willen wij inwoners stimuleren om mee te denken over sport. Daarom dagen we hen uit om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte en om na te denken over het zelfbeheer van sportaccommodaties.

Cultuur

De cultuurnota 2017-2020 zet in op samenwerken en verbinden en is gemaakt in samenspraak met enthousiaste inwoners van onze gemeente. Er is geld vrijgemaakt voor een cultuurcoach die probeert partijen te verbinden en te laten samenwerken waardoor er prachtige kunst- en cultuurprojecten kunnen ontstaan.

Cultuur heeft voor zowel jong als oud waarde en er komt meer aandacht voor cultuur in het onderwijs en in bibliotheken. De gemeentelijke subsidieregeling voor cultuur is toegankelijker en flexibeler gemaakt. Subsidies worden niet meer verleend aan verenigingen, maar aan activiteiten. Op deze manier zijn subsidies toegankelijk voor iedereen die een goed initiatief heeft en staan ze minder vast.

Gemeentebelangen ondersteunt acti-viteiten die belangeloos worden

georganiseerd op het gebied van beleven en genieten van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

Speerpunten:

 Behoud van de combicoach

 Voldoende groene ruimte om te bewegen

 Sport, iedereen doet mee!

 Projectplan ouderen in beweging opstellen, samen met ouderen

 Ieder dorp een dorpshuisfunctie

Sociaal domein en onderwijs

Het sociaal domein raakt veel van onze inwoners. Het is vaak geen keuze, maar een noodzaak om hier gebruik van te maken. Hierdoor zijn onze inwoners in staat zo volwaardig mogelijk mee te doen in onze samenleving. Dat meedoen vindt Gemeentebelangen erg belangrijk. De sociale teams hebben de afgelopen jaren hun plek gevonden en werken naar tevredenheid. Een goede sociale zekerheid die iedereen die het niet op eigen kracht kan ondersteuning biedt, zien we als een voorwaarde voor het vitaal houden van onze dorpen. We willen ons hierbij niet alleen op het individu richten maar ook op organisaties, netwerken en mantelzorgers.

Een goed begin is het halve werk!

De kinderen zijn onze toekomst. Dus willen we investeren in voor- en vroegschoolse educatie en peuter-voorzieningen. Het onderwijs kan rekenen op onze steun bij het toekomstbestendig maken van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen, ook in de kleine kernen.

Voor een goede start is het belangrijk, dat het signaleren van taal- en ontwikkelings-achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium gebeurt. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie. Ongeoorloofd schoolverzuim moet worden voorkomen en er moet maximaal worden ingezet op het behalen van een startkwalificatie bij het verlaten van de school. Tevens is blijvende aandacht nodig voor laaggeletterdheid.

Spreiding en diversiteit van basisscholen staat voor Gemeentebelangen voorop en we pleiten er daarom voor om, naast de grotere basisscholen, zoveel als mogelijk de scholen in de kleine kernen open te houden. Voor de leefbaarheid in een dorp is dat van essentieel belang.

Leefbaarheid en verenigingen

Veel inwoners zijn lid van een of meerdere verenigingen op het gebied van o.a. sport, muziek en cultuur. Verenigingen zijn erg belangrijk! Zij bieden mensen een ontmoetingsplek. Sociale contacten onderhouden blijft van groot belang. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen opzoeken in verenigingsverband. Dankzij vrijwilligers worden besturen gevormd, maar dit soort vrijwilligers wordt steeds moeilijker gevonden. Het ondersteunen en faciliteren van besturen wordt steeds belangrijker, zodat zij hun vereniging goed kunnen blijven leiden. Het indienen van subsidieverzoeken bij externe partijen is een lastige kwestie, waarbij hulp door medewerkers van de gemeente van harte welkom is.

Speerpunten:

 Verenigingsbesturen ondersteunen en faciliteren

 Initiatieven ondersteunen

 Hulp bieden bij subsidieaanvragen

 Zoveel mogelijk basisscholen openhouden

 Aandacht voor laaggeletterden

 Aanpakken van eenzaamheid

 

  1. Onze economie

Een sterke lokale economie is belangrijk, zodat inwoners goed in staat zijn hun leven vorm te geven. We krijgen steeds meer te maken met krimp. Jongeren trekken weg, waardoor de groep ouderen steeds groter wordt. Het “Noaberschap” in onze gemeente is groot en blijft belangrijk.

Ondernemers moeten blijven bestaan en moeten de kans krijgen om te groeien. Ook startende ondernemers heten wij van harte welkom, zodat er een gevarieerd aanbod aan bedrijvigheid blijft bestaan.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme is al jaren onze grootste economische sector en is groeiend. De vele toeristen bieden inkomsten en zorgen voor werk-gelegenheid. 30% van onze bevolking is werkzaam in deze branche, dit is ruim boven het Drents gemiddelde. Ondernemers maken gebruik van de mogelijkheden die ons gebied biedt. De gemeente is hierbij slechts faciliterend. Belangrijke dagattracties zijn onder meer Drouwenerzand, Hunebedcentrum, de zwembaden en natuurexcursies. Ondernemers gebruiken de kracht van ons gebied, door activiteiten te organiseren onder de vlag van “Geopark De Hondsrug” en “Cittaslow”. Indirect zorgt deze sector voor een hoog voorzieningenniveau (winkels, fietspaden, sport- en recreatievoorzieningen).

We blijven investeren in goede fiets- en wandelpaden. Ondernemers met initiatieven bieden wij kansen en ondersteuning.
Door samenwerking met gemeenten in Zuidoost Drenthe bieden we netwerk-mogelijkheden voor ondernemers en zorgen we voor gezamenlijke promotie en informatievoorziening. Gebruik maken van de kracht van het imago van Drenthe is hierbij erg belangrijk!

Agrarische sector

Deze sector is van oudsher een belangrijke bron van inkomsten. Onze agrarische bedrijven zijn bovengemiddeld groot. Daaromheen is een sterke infrastructuur ontstaan van mechanisatie- en loonwerk bedrijven, administratie- en adviesbureaus, toeleveranciers van grondstoffen voor de bedrijven, maar ook opleidingen en het landbouwproefbedrijf ‘t Kompas. Ook voor deze sector geldt dat we bewust moeten blijven van het belang van de sector voor onze leefbaarheid. Regelmatig overleg met landbouworganisaties is van groot belang. Alle bedrijven, van klein tot groot, kunnen op onze steun rekenen, waarbij we streven naar een goede balans tussen, natuur, landbouw, cultuurhistorie en recreatie. Regelmatig overleg tussen gemeente en vertegenwoordigers van de sector is nodig.

Speerpunten:

 Ontwikkeling nieuw toeristisch actieplan, samen met ondernemers

 Ruimte voor camperplaatsen

 Inzetten op vitale vakantieparken

 Stimulering voor plaatsing van elektrische oplaadpunten

 Investering fiets- en wandelpaden

 Nieuw onderzoek naar aanleveren fusten

 

  1. Onze omgeving

In de afgelopen raadsperiode is onze omgeving flink aangepakt. Extra investeringen in het wegenonderhoud hebben voor een eerste inhaalslag gezorgd. In de komende jaren zal nog meer worden ingezet op onderhoud van de wegen. Hierbij geldt dat ook fiets- en wandelpaden weer goed begaanbaar zijn. Daarnaast is verbetering van het groenonderhoud belangrijk. Wegen en groen zijn zaken die u elke dag ziet. Dat is voor Gemeente-belangen de reden om samen met u invulling te geven aan uw leefomgeving.

Duurzaamheid

Ook lokaal zullen we het nodige moeten doen om een duurzamere wereld te scheppen. Het klimaat verandert en dat is merkbaar. De gemeente moet blijven investeren in het rioolstelsel zodat we goed kunnen blijven afvoeren. Doorgaan met afkoppelen van regenafvoer en slim nadenken over door- en afvoer van oppervlaktewater is belangrijk.

Rond energie moeten gemeente en inwoners zelf de regie kunnen voeren. Provincie en Rijk mogen meedenken, maar lokaal bepalen we hoe we de doelen gaan halen. De gemeente zal inwoners moeten helpen om te kunnen investeren in isolatie en/of opwekken van alternatieve energie.

Groen

Wij willen de achterstand gaan inlopen. Dit betekent dat, als het eenmaal op orde is, er automatisch een besparing volgt. In overleg met alle betrokken kijken we naar de toekomstige ontwikkeling van groen in onze gemeente. Dorpen moeten hierbij inbreng krijgen. De gemeente kan hierbij faciliteren. Een jaarlijks terugkerend probleem is de eikenprocessierups en er komen steeds meer nesten bij. Er zullen nestkasten geplaatst moeten worden om het onder controle te krijgen.

Wegen, verkeer en vervoer

Het initiatief om de spoorlijn van Emmen door te trekken naar Stadskanaal kan voor een vermindering van de verkeers-bewegingen gaan zorgen. Onderzoek moet aantonen of dit voor ondernemers een stimulans is en of we de positie hiermee kunnen verbeteren voor bijvoorbeeld startende ondernemers. We willen dat zwaar wegtransport in de toekomst zo min mogelijk door onze dorpen rijdt. Juist door verbetering van infrastructuur en een betere verbinding tussen de N34 en de Mondenweg moet dit gerealiseerd kunnen worden.De veranderingen in het openbaarvervoer kunnen gaan problemen opleveren voor met name ouderen en mindervaliden. We zullen hier scherp op blijven toezien

Afval

De gemeente is aan zet als het gaat om de kosten voor afval. We hebben de keuze gemaakt om de vervuiler te laten betalen. Dit betekent dat de kosten voor groenafval zijn gedaald en de kosten voor restafval zijn toegenomen. In restafval zit de meeste vervuiling en kost om te verwerken het meest. Afval kost geld, maar niet alles is afval. We kunnen besparen door afval goed te scheiden. Gemeentebelangen wil in de komende periode het afvalbrengpunt in 2e Exloërmond aanpakken. We willen onderzoeken of er een manier is om de vervuiler te laten betalen. In het verlengde hiervan gaan we in beeld brengen of we op die manier de kosten voor het aanleveren van afval kunnen verlagen.

Speerpunten:

 Actief inzetten op verduurzamen samen- leving en gemeentelijke gebouwen

 Afkoppelen regenwater

 Investeren in wegenonderhoud

 Groenonderhoud op peil

 Aanpakken van afvalbrengpunt

 

  1. Onze toekomst

De gemeente is voortdurend in beweging. Om alle uitdagingen aan te gaan, wil Gemeentebelangen dat de veranderingen qua werkwijze op het gemeentehuis worden doorgezet. We hebben daarin al stappen gemaakt – zoals het samen met inwoners opstellen van het beleid voor zonneakkers – maar willen daarin nog grotere stappen zetten.

Organisatie

Gemeentebelangen verwacht van de ambtelijke organisatie dat zij er is voor de inwoners en initiatieven uit de samenleving kan begeleiden. Hiervoor was een omslag in cultuur nodig, waar de eerste effecten al merkbaar zijn. Dit wordt doorgezet, waarbij het belangrijk is dat de organisatie flexibel is ingericht, waardoor snel op lokale initiatieven en ideeën kan worden ingespeeld.

Een organisatie die snel antwoord geeft op uw vragen, die plannen voor ontwikkelingen in dorpen ondersteunt en helpt te realiseren.

Uw leefomgeving is van groot belang. U als inwoner moet daar direct bij betrokken worden. We moeten niet alleen luisteren, maar ook zo effectief mogelijk iets doen met uw ideeën. Voor ons is de gebiedscoördinator hierbij van groot belang, omdat het de manier is waardoor u invloed heeft op hoe uw leefomgeving er uit moet zien, ook voor de toekomst. Want U – inwoner, bedrijf, vereniging – staat bij ons centraal.

Voor de toekomst van Borger-Odoorn is het van groot belang dat snel internet wordt gerealiseerd. Stichting Breedband Borger-Odoorn is hiervoor in onze gemeente erg actief. Zij zijn met veel energie en doorzettingsvermogen aan het werk. De gemeente moet dit ondersteunen en faciliteren om zo snel internet in onze gemeente te bevorderen.

Asbestvrije gemeente in 2024

In onze gemeente zijn nog veel woningen en schuurtjes (van voor 1980) met een dak van golfplaten waarin meestal asbest zit. Mensen met een eigen huis zijn zelf verantwoordelijk voor (de kosten van de) asbestsanering. Vooruitlopend op de definitieve wet willen wij dat de gemeente regie neemt op de vervanging, in advisering en knelpunten oplost van particuliere huiseigenaren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van collectieve sanering om de kosten zo laag mogelijk te houden of het aanbieden van mogelijkheden daken te verhuren voor opwekking van alternatieve energie.

Energie

Met de blik richting de toekomst komt ook de uitdaging van groene, duurzame energie om de hoek kijken. In de afgelopen periode heeft Gemeentebelangen zich voortdurend uitgesproken tegen grootschalige wind-

molenplannen. We hebben ingezet op het ontwikkelen van verduurzamingsbeleid. Dankzij de duurzaamheids- en zonnelening heeft u de mogelijkheid te investeren in een duurzame ontwikkeling van uw huis. We hebben samen met u de regels opgesteld voor het plaatsen van zonneparken in Borger-Odoorn en we hebben geïnvesteerd in het duurzaam maken van gemeentelijke gebouwen.

In de komende periode willen we aan de slag gaan met duurzaamheid, met als doel dat de gemeentelijke organisatie in 2025 50% CO2-neutraal en in 2030 100% CO2-neutraal is.

Leefbaarheid/krimp

Het aantal inwoners in onze regio daalt en op termijn zal ook het aantal huishoudens dalen. Minder mensen betekent minder vraag naar woningen, minder gebruik van voorzieningen. De effecten vallen bovendien samen met de vergrijzing: minder kinderen en toename van behoefte aan zorgvoorzieningen en verzorgd wonen. Dit stelt ons voor een bijzondere opgave. Wat gebeurt er met het woningbestand en het particuliere huizenbezit? Krijgen we leegstand en verpaupering? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen blijven en onze gemeente leefbaar blijft. Dit is een lastig en veelzijdig probleem waarbij vele aspecten aan bod komen zoals werkgelegenheid, inkomen, zorg, scholing etc. Krimp doet zich voor in onze hele gemeente. Kortom: de druk op het in stand houden van voorzieningen en van de bestaande woningvoorraad wordt naar de toekomst toe alsmaar groter. Wij vinden het belangrijk dat er in samenwerking met Wooncorporatie Woonservice en bewoners een integrale en gedragen visie komt voor het Mondengebied. Een visie waarbij aandacht is voor meerdere thema’s die bepalend zijn voor de leefbaarheid in een gebied.

Werk

De gemeente heeft de plicht om mensen die werkloos zijn (geworden) te helpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Hiervoor zijn contacten met het UWV en bedrijven erg belangrijk. Gemeentebelangen heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om projecten te helpen opstarten. Deze projecten geven mensen de kans om weer aan het werkproces deel te nemen. Deelnemers zijn blij met deze kans en vinden het een stap in de goede richting. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten de kans krijgen om weer mee te doen in de maatschappij. EMCO en WEDEKA spelen hierbij een belangrijke rol op het gebied van opleiding, training en begeleiding. Voldoende werkgelegenheid zorgt voor een gezond ondernemersklimaat en een groeiende economie.

Om onze jeugd niet te dwingen te vetrekken is er voor hen bereikbaar werk nodig op alle niveaus. We ondersteunen de afstemming tussen beroepsonderwijs, hoger onderwijs en het lokale bedrijfsleven, maar ook met de eigen gemeentelijke organisatie. Het werkt stimulerend als er lokaal volop stageplaatsen zijn. De bedrijven kunnen ook geprikkeld worden tot bieden van lessen in de praktijk, combinaties van werk-leertrajecten en bijdragen van het aanbieden van studievragen/opdrachten.

Jongeren trekken minder snel weg, zij krijgen meer kansen hun toekomst in Borger-Odoorn op te bouwen.

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. We hebben als gemeente de uitdaging jongeren aan ons te binden. Daarom zijn betaalbare woningen van groot belang. De gemeente kan – zoals het plan Nieuw Veenlanden in Nieuw Buinen, waar starterswoningen mogelijk zijn gemaakt – daar een steentje aan bijdragen. Het gaat erom dat jongeren zich in hun vrije tijd kunnen vermaken en een plek hebben.
Gemeentebelangen ondersteunt de jeugdsoos en heeft aandacht voor een eigen plek van jongeren in onze gemeente.

Ouderen

De gemeente heeft er de afgelopen jaren steeds meer taken bijgekregen. Denk aan zorg, participatie en fysieke leefomgeving. Dit legt een nog grotere verantwoor-delijkheid bij raad en college. Het is daarom van groot belang dat de politiek dichtbij de mensen is. En dat gaat vaak niet goed bij onze ouderen. De OSO

(Overleg Samenwerkende Ouderen-organisaties ) geeft in hun manifest aan hoe wij een seniorvriendelijke gemeente kunnen worden. Ouderen hebben specifieke belangen, maar voelen zich onvoldoende gehoord. Gemeente-belangen wil ouderen meer betrekken bij het maken en tot uitvoering brengen van seniorvriendelijk beleid. Ouderen moeten een plek hebben in de adviesraad van het Sociaal Domein. We moeten toezien op voldoende betaalbare, levensloop-bestendige woningen. Ook de toegankelijkheid en veiligheid van wegen en voetpaden zijn met name voor ouderen van groot belang. De ouderenadviseurs zijn na de invoering van de sociale teams verdwenen. Ouderen vinden het vaak lastig om hun situatie en zorgvraag goed onder woorden te brengen. Ze praten liever met een onafhankelijk persoon. Gemeentebelangen wil deze functie opnieuw inzetten om contact te maken met ouderen. Goede ouderenzorg is belangrijk.

Gemeentebelangen wil projecten voor kwetsbare en eenzame ouderen stimuleren, zoals het project SamenOud.

Onze Drèentse taol

Tijdens onze dorps- en bedrijfsbezoeken spreken we met inwoners over diverse zaken. Er wordt dan zowel in het Neder-lands als in het Drents gecommuniceerd. Inwoners kunnen op hun eigen manier de onderwerpen goed naar voren brengen. Dialect geeft een vertrouwd gevoel en is voor veel inwoners goed te begrijpen. Gemeentebelangen is voorstander van het voorlezen in het Drents (dialect) op bijvoorbeeld onze basisscholen.

Het dialect bepaalt de ziel in veel dorpen! Als je de ziel uit de bewoners haalt, haal je ook de ziel uit onze dorpen.

Speerpunten:

Faciliteren realisatie snel internet

Asbestvrij 2024 ondersteunen

Dienstbare en flexibele organisatie

Gebiedscoördinatoren inzetten

Gebiedsvisie “De Monden”

Ouderadviseurs terughalen

Introduceren jongerenadviseur

Jeugdsoos blijft

Starterswoningen mogelijk maken

“Drèentse taol” blijft belangrijk Pagina 11

 

  1. Onze portemonnee

We kunnen trots zijn op een gezonde gemeentebegroting die voor de komende jaren ruimte biedt om te investeren in Borger-Odoorn. In de afgelopen jaren is de investeringsruimte gebruikt achterstanden weg te werken. Het weerstandsvermogen ten opzichte van de risico’s is goed te noemen. De financiële kengetallen scoren goed.

De twee belangrijkste ‘potjes’ die we hebben, het ‘budget beleidsintensivering voor incidentele bestedingen’ en het ‘saldo Begroting voor structurele beste-dingen’ laten voor de komende jaren positieve cijfers zien. Er staan ons de komende jaren nog heel wat uitdagingen te wachten. Een aantal voorbeelden: De nieuwe Omgevingswet gaat veel geld kosten, we willen onze zwembaden behouden, de gemeen-schappelijke regelingen worden duurder en er zijn nog een aantal locaties in onze gemeente die aangepakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld Borger West.

We zijn in 2017 deels gestart met het invoeren van ‘Begroting Nieuwe Stijl’. De ‘oude’ begrotingen zijn lastig te lezen en te begrijpen, het is een spaghetti waaruit je maar amper wijs kunt worden!

Voor ons is de volgorde: ‘wat’ willen we bereiken en ‘hoeveel’ mag dat kosten. We gaan hierbij thema’s benoemen als Onze inwoners, Onze economie, Onze leefomgeving en Onze toekomst.

Vanaf 2019 zal de decentralisatie-uitkering voor het Sociaal Domein niet meer als een aparte uitkering aan de gemeente worden verstrekt, maar als een algemene uitkering. Hiervoor dient dan een verdeelsystematiek gehanteerd te worden die recht doet aan elk van de nieuwe thema’s van onze begroting. Deze nieuwe manier van begroten vraagt een omschakeling in denken van de gemeentelijke afdelingen.

Solide begroten blijft voor Gemeente-belangen belangrijk. We willen investeren in de gemeente, daar waar we kunnen, maar altijd met de overtuiging dat we dat ook kunnen waarmaken op financieel gebied. Solide begroten en investeren in de samenleving. Wij geven alleen die euro’s uit, die daadwerkelijk in onze portemonnee zitten.

Speerpunten:

 Een gezonde begroting

 Een begroting voor iedereen

 Investeren in de samenleving