Gemeentebelangen Kort en krachtig

Onze inwoners
• Behoud van de combicoach
• Voldoende groene ruimte om te bewegen
• Sport, iedereen doet mee!
• Projectplan ouderen in beweging opstellen, samen met ouderen
• Ieder dorp een dorpshuisfunctie
• Verenigingsbesturen ondersteunen en faciliteren
• Initiatieven ondersteunen
• Hulp bieden bij subsidieaanvragen
• Zoveel mogelijk basisscholen openhouden
• Aandacht voor laaggeletterden
• Gezamenlijk invulling geven aan doorontwikkeling vroege- en voorschoolse educatie
• Aanpakken van eenzaamheid

Onze economie
• Ontwikkeling nieuw toeristisch actieplan, samen met ondernemers
• Ruimte voor camperplaatsen
• Inzetten op vitale vakantieparken
• Stimulering voor plaatsing van elektrische oplaadpunten
• Investering fiets- en wandelpaden
• Nieuw onderzoek naar aanleveren fusten

Onze omgeving
• Actief inzetten op verduurzamen van de
samenleving en de gemeentelijke gebouwen
• Afkoppeling regenwater
• Investeren in wegenonderhoud
• Investeren in duurzaamheid
• Groenonderhoud op peil
• Aanpakken van afvalbrengpunt

Onze toekomst
• Faciliteren realisatie snel internet
• Asbestvrij 2024 ondersteunen
• Dienstbare en flexibele organisatie
• Gebiedscoördinatoren inzetten
• Gebiedsvisie “De Monden” opstellen en uitvoeren
• Ouderadviseurs terughalen
• Jongerenadviseur introduceren
• Jeugdsoos blijft
• Starterswoningen mogelijk maken
• “Dreentse taol” blijft belangrijk

Onze Portemonnee
• Zorgen voor een gezonde begroting
• Begroting voor iedereen
• investeren in de samenleving