Dorpsplein Borger

Borger heeft een dorpsplein gekregen! In het oorspronkelijke Pleinplan wordt gesproken over een plein voor ons allen. Een plein waarop allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals de weekmarkt, zomermarkten, Oostermoerfeest en diverse sportieve activiteiten.
Een dorpsplein waar mensen kunnen wandelen en zitten.
Het plein is zo aangelegd dat iedereen vanuit het centrum van Borger een mooi uitzicht heeft op het plein. Ook de mensen op het plein hebben zicht op het centrum van Borger.
Mensen kunnen plaatsnemen op het aanwezige meubilair. Helaas wordt het uitzicht dan verstoord door de vele geparkeerde auto’s.
Het valt op dat er diverse mensen hier dagelijks de auto parkeren. Het spreekwoord “Als er een schaap over de dam is, volgen er meer” past hier uitstekend. Het gevolg is, dat het hele plein met grote regelmaat vol staat met voertuigen.

In het kader van artikel 40 van het RvO heeft Gemeentebelangen hierover een aantal vragen gesteld en onderstaande antwoorden gekregen.

Het project Borger centrum is gestart met onder andere als doel het dominante karakter van de aanwezige verkeersvoorzieningen terug te dringen en een meer samenhangend en uitnodigend verblijfsgebied te maken. In de gehanteerde filosofie is de auto te gast en zou de bestuurder zich ook als zodanig moeten gedragen. Een appèl op normen en waarden waardoor de menselijke maat terug keert. Hoewel het project nog loopt en een evaluatie te vroeg is wordt geconstateerd dat deze filosofie ten dele is gelukt. Onderzoek naar de verkeersstromen in het centrum, door Bono Traffic, wijst uit dat deze opzet werkt.
Dit geldt echter niet voor het parkeren. De problematiek rond het parkeren lijkt zich in de loop van de tijd te vergroten. Dit is bekend bij het college. Aan de hand van de gestelde vragen zal de aanpak verduidelijkt worden.
In eerste instantie hebben wij geprobeerd met “vriendelijke” bebording het parkeren op het plein in het centrum van Borger te voorkomen. In de praktijk blijkt dat deze benadering niet heeft geleid tot gewenst resultaat. Ook zijn er inderdaad borden vernield of verdwenen. Materiaalkosten bedragen € 535,- (excl. BTW).

Het is het college bekend dat er motorvoertuigen op het plein geparkeerd worden die incidenteel het normale en veilige gebruik van het plein en de langzaam verkeersroutes belemmeren. Hetgeen een ongewenste situatie is. Inmiddels is aan een adviesbureau de opdracht verstrekt om te adviseren op welke manier dit ongewenste gebruik voorkomen en zo nodig gehandhaafd kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen vertaald worden in acties.

In principe is het mogelijk om een totaal parkeerverbod op het dorpsplein te krijgen. De maatregelen die hiervoor noodzakelijk zijn hebben een bepaalde impact op het gebied en gevolgen voor de parkeerbalans. Op basis van het bovengenoemde onderzoek komen ook andere mogelijkheden aan de orde. Dan zal moeten blijken wat de meest wenselijke maatregelen zijn.
Wij gaan ervan uit dat voor het einde van het jaar op basis van de adviezen het college in besluitvormende zin de aanpak van de pleinproblematiek zal kunnen vaststellen en dat aansluitend daarop de benodigde verkeersbesluiten genomen kunnen worden en de noodzakelijke voorzieningen op het plein aangebracht zullen worden.
Johan Nijmeijer