BELEID ZONNEAKKERS

Op de raadsvergadering van 30 november stond het onderwerp; “Zonneoogst, Beleidskader Zonneakkers” op de agenda. Dit in navolging van onze motie van 9 februari 2017 om alternatieven voor windenergie aan te bieden. Het college heeft op zich genomen beleid te maken voor de vele aanvragen voor zonneakkers.

Als Gemeentebelangen Borger-Odoorn hebben we onze waardering uitgesproken over het tot stand komen van het document “Zonneoogst, het Beleidsplan zonneakkers”. De vele pagina’s werden met de nodige belangstelling gelezen. De bijlagen gaven een goed beeld van wat er op de vier dialoogavonden is besproken en gaven de meningen van onze inwoners over de zonneakkers. Het document geeft vertrouwen, dat de beoordeling van de ingediende plannen voor zonneakkers op een goede manier plaats zal vinden.

Het overleg dat met de betrokken inwoners en belanghebbend is gevoerd helpt bij het opstellen van een goed beleidskader zodat een breed draagvlak wordt verkregen. Dat onderstrepen wij als GB graag! Er wordt rekening gehouden met de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid door de afspraken eerst voor de komende drie jaar te maken, hetgeen ons zeer verstandig lijkt.

Refererend naar onze “Schriftelijke vragen aan het college” blijkt er via de duurzaamheidslening nog geld aanwezig voor onze inwoners om woning te verduurzamen. Op de dialoogavonden voor zonneakkers, kwam elke avond naar voren, dat onze inwoners zelf ook graag willen bijdragen aan duurzaamheid. Wij als fractie vinden, dat we goed in de gaten moeten houden, dat de burger die wens ook blijft vervullen. Als de mogelijkheid bij hen niet aanwezig is moeten we de twee succesvolle “Zonneleningen” van de afgelopen twee jaren, weer een impuls zien te geven. Op de avonden voor de inwoners kwam duidelijk naar voren geen zonneakkers te plaatsen op goede landbouwgrond, maar daarvoor arme gronden te gebruiken. Benadrukt werd ons dorpslandschap zoveel mogelijk in stand te houden.

Uiteraard zijn er wat risico’s met zo’n belangrijk project als de zonneakkers.
Zoals door het college aangegeven waren er beperkte richtlijnen beschikbaar om een goed besluit te nemen en ook de ambtelijke capaciteit was moeilijk in te schatten. Vragen daarover van ons aan wethouder Freek Buijtelaar leverden op dat er door het projectteam inmiddels maatregelen zijn genomen dit op te vangen.

De volgende ronde van de SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energie ) is nog niet bekend. Als fractie zijn we daarop wat dieper in gegaan waarop de wethouder aangaf te verwachten dat dit maart 2018 bekend zal zijn. Het is nog afwachten wat de richtlijnen van het nieuwe kabinet zullen zijn. De wethouder wil aan “Den Haag” bekend maken, wat onze gemeente reeds heeft gedaan om te komen tot alternatieven voor windenergie als de Raad van State medio december 2017 uitspraak zal doen over het winddossier.

We hebben nog even stil gestaan bij het draagvlak van het project Zonneakkers. We hebben kunnen constateren, dat er op de vier dialoogavonden niet veel inwoners aanwezig waren. We kunnen echter wel weer tevreden zijn omdat de aanwezigen zeer betrokken waren.
Er werden op die avonden veel punten naar voren gebracht, waar de projectgroep mee uit de voeten kan het beleidskader op te stellen. Zo kwamen er 36 zienswijzen binnen, waarvan heel veel zaken in het beleidsdocument zijn verwerkt. Een aantal zienswijzen die niet direct meegenomen konden worden kunnen mogelijk in een later stadium worden ingepast. Afgesproken is dat het een pilot is van drie jaar, dat er dan een evaluatie plaats vindt en dat dit beleidskader deel zal uitmaken van de toekomstvisie voor onze Gemeente.
Henk Bolk