Algemene Ledenvergadering

Dit is de tijd dat we normaal gesproken een Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben.
Maar in coronatijd moet dat dan dit keer maar anders. Eventjes gezellig bij elkaar komen, met hapje en drankje is er niet bij. Dat missen we wel hoor, maar ja, het is zoals het is.
Ook als bestuur hebben we de veilige weg gekozen en videovergaderingen gehouden en we appen en mailen. We hebben er nu voor gekozen u de stukken hierbij te sturen die we anders zouden presenteren op de vergadering.

Jan Geerts heeft als penningmeester de financiën bijgehouden en we sturen u hierbij zijn overzicht toe, dat de goedkeuring heeft gekregen van Jans Hilvering en Hans Verschut, die als kascommissie hebben gefungeerd. Zij hebben de zaken gecontroleerd en hun handtekeningen staan erbij; waarvoor hartelijk dank!Asl nieuwe kascomissie hebben zich aangeboden Heidie Edens en Ron Heeren.

Ook de fractie en onze wethouders hebben een verslag gemaakt, zodat u een idee krijgt wat de zaken zijn waar zij zich mee bezig houden. We hebben helaas ook veel trieste zaken meegemaakt; in het verslag van de fractie kunt u ook lezen hoe het lot toegeslagen heeft bij een aantal van ons.

De verkiezingen van maart 2022 zijn nog ver weg, maar zo een traject eist lange voorbereiding. Er moet een verkiezingsprogramma komen, we moeten een kieslijst samenstellen met capabele en enthousiaste leden die de volgende periode de ambitie hebben raadslid te worden. Hoe gaan we de campagne vormgeven? Veel moet er dus gebeuren en het is prima dat Niek en Daan hier vast eens hun gedachten over laten gaan.U kunt dat lezen in hun stuk “Verkiezingen 2022”.

Mocht u nog vragen hebben of uw belangstelling kenbaar willen maken, en op dat laatste hopen we natuurlijk, aarzel niet om onze secretaris Anja te benaderen.

Hieronder kunt u de verschillende bijdragen lezen. Als bestuur hopen we dat het u allen goed gaat, en laten we ervan uitgaan dat we in de toekomst weer gewoon gezellig, als vanouds, bij elkaar kunnen komen.

Ton Souverein
Voorzitter
Namens bestuur Gemeentebelangen

Nieuws van onze wethouders

Beste leden,
Ook wij, Niek en Freek, missen het samenkomen op de ALV en ook dat we nu niet de gelegenheid hebben om jullie in een ongedwongen sfeer bij te praten over wat ons bezig houdt.
Allereerst hebben we net het jaar 2019 financieel afgesloten en bijna 6 ton in de plus. Daar zijn we erg blij mee, veel Drentse gemeenten staan er slechter voor en het betekent dat we de boel op orde hebben en ook dat we nog steeds kunnen werken en investeren in de toekomst van Borger-Odoorn.
We zijn inmiddels halverwege deze bestuursperiode en als college staan we daar bij stil en bespreken we wat we deze periode zeker nog willen doen.
Altijd is daar het bestuursakkoord de basis van en deze periode is het verkiezingsprogramma van GB daar goed in terug te vinden.
Freek is nu vooral bezig met het onderwerp duurzaamheid. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over hoeveel extra alternatieve energie er geproduceerd moet worden. Ons standpunt is dat Borger-odoorn nu al een bovenmatige bijdrage heeft geleverd en als we in de toekomst extra zon op land of grote daken willen realiseren dat alleen als het initiatief vanuit de dorpen komt en bijdraagt aan het mogelijk maken om in 2040-2050 zonder gas te kunnen leven.
Daarnaast willen we dat iedereen zonder zorgen meekan in omschakelen naar een meer duurzame samenleving.
Dat kost tijd en die gaan we nemen en we zullen zorgen voor duidelijkheid voor iedereen.
Tweede grote onderwerp is onderhoud van de openbare ruimte. Rond de zomer komt het stuk hierover in de raad en gaat de raad opnieuw vaststellen hoe we het onderhoud van wegen, bomen, bermen, bruggen enz willen hebben en wat we daarvoor aan geld kunnen inzetten.
Derde onderwerp is invoering van de omgevingswet.
Op 1 jan 2021 wordt de wet van kracht en we moeten dan klaar zijn om vergunningen volgens de nieuwe wet te kunnen behandelen.
Daarnaast geeft het ons veel mogelijkheden om uit te werken hoe we als gemeente met onze inwoners omgaan, mooi onderwerp waarvan Niek de trekker is. Over hoe we als gemeente om willen gaan met participatie en welke rol de gemeente en welke rol een inwoner/een groep inwoners met een initiatief heeft zijn we nu aan het uitwerken. Op deze manier hopen we dat we initiatieven die er vanuit de samenleving komen direct op het goede spoor kunnen zetten en op die manier meer kans van slagen zullen hebben.
We hebben ondertussen het eerste jaar van de verzelfstandigde zwembaden achter de rug en kijken hier samen met de Zwembaden BV met veel plezier op terug. Er is een grote stap gezet op het punt van verduurzaming van de zwembaden (in Exloo werd vorig jaar de helft minder gas gebruikt dan het jaar ervoor). De velden van het sportpark in Borger zijn gerenoveerd.
Samen met de inwoners van Exloo zijn we druk doende om invulling te geven aan het plein. Vanuit het dorp is een eerste schets aangeleverd voor hoe het plein er in de toekomst uit moet gaan zien en welke functies er allemaal mogelijk worden gemaakt. We hopen daar in dit jaar de volgende stappen in te kunnen zetten.
De financiele kant van de lokale overheid staat al jaren onder druk. De tekorten op het sociaal domein liegen er niet om. We zien dat we als Borger-Odoorn op dit moment niet mogen klagen: een positief resultaat over 2019, een beperkt tekort in 2020, die grotendeels veroorzaakt wordt door de coronacrisis en zicht op een sluitende meerjarenraming voor de komende jaren. Corona brengt ons diverse uitdagingen, financieel en inhoudelijk. We zijn allemaal gehouden aan richtlijnen van het RIVM, waardoor ook wij niet de inwonersbijeenkomsten kunnen organiseren zoals we dat zouden willen. We hopen dat vanaf september langzaamaan wel weer op te kunnen pakken.
Het is voor ons als gemeente van het grootste belang dat we groter durven denken, dat we het juk van de krimp van ons afwerpen en weer gaan voor de uitdagingen die voor ons liggen. We hoeven onszelf er niet van te overtuigen dat we in een prachtige gemeente wonen, we kennen als geen ander de voordelen van het platteland en de rust en ruimte die ons ook kenmerkt. Vanuit die overtuiging moeten we de term Krimp achter ons laten en aan de buitenwereld laten zien hoe zo’n mooie gemeente we zijn en wat we allemaal te bieden hebben.

Namens twee optimistische wethouders

Fractienieuws

Beste leden,

Hieronder even een korte update over de (politieke) stand van zaken binnen onze fractie. Wij hopen jullie op deze manier mee te kunnen nemen in een aantal ontwikkelingen zowel binnen als buiten de fractie.

Gemeentepenning
In 2016 heeft Gemeentebelangen, in samenwerking met de PvdA een initiatiefvoorstel ingediend voor het instellen van een gemeentepenning voor personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan onze gemeente. Tot voor kort hadden we nog géén voordrachten ontvangen voor deze gemeentepenning, maar wij kunnen nu meedelen dat de eerste uitreiking nabij is. Houd de komende tijd daarom de krant in de gaten als u wilt weten wie de gelukkige is.

Jongerenraad
In de raadsvergadering van 17 juni zal onze fractie een initiatiefvoorstel indienen dat waarin wij de voorwaarden hebben geschept voor de organisatie van een jongerenraad in Borger-Odoorn. Ons raadslid Daan Hooiveld heeft dit voorstel geschreven in samenwerking met CDA-raadslid Ankie Huijing. Na veel gesprekken met wethouder Wind en andere betrokkenen, hebben we het initiatiefvoorstel ingediend samen met het CDA. Daarnaast dienen de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA het voorstel mee in. Het is nu dan ook zaak dat we enthousiaste jongeren weten te trekken die deel willen nemen aan de jongerenraad. Kennen jullie geschikte jongeren van 15 tot 23 jaar? Laat het dan weten aan één van onze raads- en bestuursleden.