ALGEMENE BESCHOUWINGEN GEMEENTEBELANGEN

ALGEMENE BESCHOUWINGEN GEMEENTEBELANGEN
Voorzitter, college, raad en alle inwoners thuis,
Ruim een half jaar geleden behandelden we voor het eerst in digitale setting de Algemene Beschouwingen. Ook toen mocht ik namens Gemeentebelangen het woord nemen. Toen, in november, zag de wereld er echter nog heel anders uit. Nederland ging vlak voor die raadsbijeenkomst weer op slot. Een tweede lockdown, een tweede klap in het gezicht van een hele hoop Nederlanders. In januari zou het beter worden. Althans, dat was de belofte.
We zijn inmiddels zeven lange maanden verder en we mogen nu eindelijk concluderen dat de blijdschap aan het terugkeren is. Overmorgen rekenen we definitief af met de zwaarste hangsloten die ons zijn opgelegd en over anderhalve maand zal naar verwachting iedereen die het wil volledig gevaccineerd zijn.
Met die positieve blik, kijkt Gemeentebelangen ook naar onze Kadernota. Het rekeningresultaat van onze gemeente is diep-donkergroen. Hetzij door de verschillende steunpakketten, maar dat weerhoudt ons er niet van om positief te zijn.
Ondanks het coronavirus kunnen we tóch veel mooie dingen doen. Het college heeft bijvoorbeeld gehoor gegeven aan onze motie om een grotere focus te leggen op het binnenklimaat in scholen en MFA’s. De Klister in Nieuw-Buinen krijgt een nieuw klimaatsysteem. Hiermee slaan we een mooie slag en we zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van deze motie.
We kunnen deze en een hoop andere investeringen realiseren dankzij onze wethouders. Weet u nog, drie jaar geleden, hét argument om een extra halve wethouders-fte in te zetten: Dit zou ons college in staat brengen om meer subsidies binnen te halen. Daar is de investering in dit klimaatsysteem weer een goed voorbeeld van. Het college heeft hier tot nu toe namelijk al 150.000 euro subsidie voor weten los te peuteren.
En dat is niet alles, let op critici die 3 jaar geleden tégen die extra halve wethouders-fte waren, want na een kleine inventarisatie kunnen we concluderen dat die extra halve wethouder zichzelf nu al ongeveer 20 keer heeft terugverdiend! Er is de afgelopen drie jaar ruim 4 miljoen euro subsidie opgehaald voor onder andere de volgende onderwerpen:
– 600.000 euro Vitaal Platteland Exloo
– 1.500.000 euro Regiodeal
– 735.000 euro Voogdij 18+
– +/- 700.000 euro Verkeer
– +/- 700.000 euro Brede Doeluitkeringen
Stuk voor stuk mooie en welkome bedragen. Gemeentebelangen wil die slagvaardigheid graag doorzetten in 2022 en daarom kunnen wij instemmen met de acht speerpunten voor volgend jaar. Wij zijn blij om te zien dat de ingeslagen lijn van het bestuursakkoord gecontinueerd wordt. Doorzetten dus!
Een goed voorbeeld van doorzettingsvermogen is de totstandkoming van Jongerenraad BOEIEEE. Toen onze wethouder Wind tien jaar geleden nog een klein ‘Zuchtje’ was, was hij immers al nauw betrokken bij de eerste initiatieven voor de oprichting van een jongerenraad. Mooi om te zien dat het gezamenlijke initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen en het CDA de juiste handvatten bood om eindelijk door te kunnen pakken.
Voor de toekomst willen we ook spijkers met koppen slaan en daarom zouden we de nadruk willen leggen op een aantal thema’s uit de Kadernota.
We willen de prioriteit leggen op een gedegen uitvoering van het GVVP. Verkeersveiligheid staat bij Gemeentebelangen op een voetstuk en daarom willen we het college vragen zo snel mogelijk werk te maken van het verbeteren de veiligheid. Een belangrijk voorbeeld hiervan is ‘Dikbroeken’. Een weg die voor veel van onze jongeren de belangrijkste fietsverbinding is als ze in het donker naar school of van en naar een uitgaansgelegenheid gaan. Gemeentebelangen stelt hiervoor dan ook graag de benodigde middelen beschikbaar.
Gemeentebelangen maakt zich ook ernstig zorgen om de problemen in de jeugdzorg. De jeugd-ggz staat onder druk. Het aantal crisismeldingen is de afgelopen maanden met 30 tot 60 procent gestegen en de nasleep van corona moet nog komen. Daarvoor is zeker méér personeel en dus ook geld nodig. Jongeren staan nu al soms maanden op een wachtlijst en de crisisopvang komt plekken tekort.
Sinds 2015 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Om dat goed te kunnen organiseren, krijgen ze geld van de rijksoverheid, maar in de praktijk blijkt dat ze veel meer geld moeten bijleggen dan zij binnenkrijgen, waardoor ze met financiële tekorten kampen.
Een eenmalig toegezegd extraatje van het demissionaire kabinet helpt op de korte termijn, maar is geen structurele oplossing en daarom wil de VNG hulp van het Rijk bij het wegwerken van de structurele tekorten. Gemeenten moeten verplicht samenwerken in regionaal verband, zo staat in de herziening van de huidige wet. Gemeentebelangen vindt het daarbij vooral belangrijk om scherp te hebben wat de exacte rol van gemeenten moet zijn.
Zo zouden wat ons betreft de ernstige en complexe gevallen van de jeugdpsychiatrie onder de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid moeten vallen. De lichtere gevallen kunnen dan bij de gemeenten blijven. We dringen er bij het college dan ook op aan om hierover op zeer korte termijn in overleg te gaan met de overige regionale gemeenten. In dit kader willen wij er hier dan ook nu op aandringen de POH-Jeugd structureel en op korte termijn in te zetten bij alle huisartsenpraktijken in Borger-Odoorn.
Gemeentebelangen omarmt de denkrichting om jaarlijks financiële ruimte te creëren voor nieuw, structureel beleid. Wij stemmen daarom in met de financiële kaders en met de onvermijdelijke autonome bestedingsvoorstellen 2022.
Voorzitter, nog even aandacht voor het volgende. Gemeentebelangen is vanavond hoofdindiener van een drietal moties en daarnaast dienen we samen met D66 een motie over het sportpark Odoorn en met GroenLinks een twee moties ten aanzien van de woonvisie in.
Onze eigen moties hebben betrekking op de volgende punten:
1. Heffingsmethodiek Toeristenbelasting
2. Integraal Kindcentrum 2e Exloërmond
3. Beleid op bermmonumenten
In de tweede termijn zullen we de moties inhoudelijk bespreken.
Tot slot, voorzitter, kijken we uit naar de laatste begroting van ons college. We zijn benieuwd naar de toekomst en we hopen dat we snel weer fysiek met elkaar van gedachten kunnen wisselen in de raadszaal.
Namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn
Harm Greven